Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

Invloed en zeggenschap

Regeling waarin de invloed en zeggenschap van leden, donateurs, stakeholders en derde partijen (sponsors) transparant is vastgelegd.

Dit is vastgelegd in de statuten van Vitiligo.nl en wel in de volgende artikelen:

De hoogte van de jaarlijkse bijdrage

Artikel 8 lid 2: Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Borgstelling door het bestuur

Artikel 10 lid 3: Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, voor zover deze overeenkomsten het in lid 2 bedoelde bedrag overschrijden.

Artikel 10 lid 2: … voor zover deze laatstbedoelde overeenkomsten in een verenigingsjaar het totaal bedrag gelijk aan de helft van de in het afgelopen verenigingsjaar geïnde contributies niet overschrijden.

Algemene vergadering: toegang en stemrecht

Artikel 13 lid 1: Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden en donateurs, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, almede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd.

Artikel 13 lid 2: Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden die de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

Verantwoording door bestuur

Artikel 15 lid 1: In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en een staat van baten en lasten met een toelichting aan de vergadering over.

Bijeenroepen algemene vergadering

Artikel 16 lid 2: Op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Rechtsgeldige besluiten bij niet schriftelijk bijeengeroepen algemene vergadering

Artikel 16 lid 4: Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

Statutenwijziging

Artikel 17 lid 1: Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

Artikel 17 lid 2: Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de leden ter inzage geven.

Artikel 17 lid 3: Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Ontbinding van de vereniging

Artikel 18 lid 1: Het bepaalde in artikel 17 lid 1, 2 ,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

Artikel 18 lid 2: De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast van het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

Artikel 18 lid 3: De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Reglementen

Artikel 19 lid 1: De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen waarin onderwerpen worden geregeld waarin in door statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

Artikel 19 lid 3: Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. Verder heeft Vitiligo.nl een interne klachtenregeling. Hierin is vastgelegd wat onder een klacht wordt verstaan, wie een klacht mag indienen, hoe een klacht moet worden ingediend en wat er met een klacht gebeurt na indiening.

nl_NL