Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

Privacybeleid

Privacybeleid van Vitiligo.nl

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vitiligo.nl (hierna: de vereniging) verwerkt van haar leden, donateurs, debiteuren en crediteuren, bestuursleden, vrijwilligers, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de vereniging, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vitiligo.nl, Postbus 87956, 2508 DJ Den Haag. KvK nummer 40536823.

2. Welke gegevens verwerkt de vereniging en voor welk doel
2.1
In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) inititalen;
            b) voor- en achternaam;
            c) geslacht;
            d) straat, huisnummer, postcode, plaats, land;
            e) telefoonnummer;
            f) e-mailadres;
            g) bankrekeningnummer;
            h) geboortedatum.

2.2      
De vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Uw initialen, naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt om met u contact op te nemen en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
b) Uw initialen, naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de vereniging georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
c) Uw initialen, naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, leeftijd en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van (kinder-) activiteiten door de vereniging georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
d) Uw naam en bankrekening worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de contributie, af te wikkelen.

E-mailmarketing (opt-out):
de vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om periodiek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding van deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

E-mailmarketing (opt-in):
Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de vereniging uw naam en e-mailadres om u periodiek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de vereniging toe te sturen. Afmelding van deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.3      
De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden. De gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

3. Bewaartermijnen
De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal één jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving / fiscus = 7 jaar) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1      
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de vereniging passende technische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2      
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. Met de bewerkers heeft de vereniging een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de vereniging kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1      
Via de website van de vereniging kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te (laten) wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2      
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen via onze website. De vereniging zal het bezwaar binnen één maand in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de vereniging u hiervan op de hoogte brengen.

5.3      
Indien u klachten heeft over de wijze waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via de website.

5,.4     
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (ledenbeheer@vitiligo.nl).

6. Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

nl_NL