Leef, geniet en durf ..... ook met vitiligo!

Voorwaarden

Het gebruik van de website van Vitiligo.nl is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

  1. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.
  2. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.
  3. Vitiligo.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Vitiligo.nl sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
  4. Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Vitiligo.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
  5. Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Vitiligo.nl.
  6. Alle door de gebruiker aan Vitiligo.nl verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en behandeld. Vitiligo.nl maakt de door de gebruiker verstrekte gegevens niet aan derden bekend, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
  7. Op deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Ons intellectueel eigendom wordt beschermd middels merkenrecht en auteursrecht.
  8. Vitiligo.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.
nl_NL